Belarus

National coordinators, data providers and other key supporters

National coordinators: Ivan Bogdanovich1, Anastasiya Kuzmiankova2, Michael Nikiforov1, Irina Samusenko1, Alexandre E. Vintchevski2

Active national coordinator: Anastasiya Kuzmiankova, e-mail: kuzydomovoy@gmail.com

Main data providers: Valery Dombrovski1, Wasilij Gritshik3, Maksim Kalaskou1, Semion Levy2, Dzmitry Zhurauliou1

1Scientific and Practical Centre for Bioresources National Academy of Sciences, 2APB – BirdLife Belarus/Аchova ptušak Baćkaŭščyny, 3Belarusian State University

Other key supporters: A. Abramchuk, V. Birukou, Y. Bogutsky, S. Dorofeev, M. Dmitrenok, N. Karlionova, D. Kitel, V. Koscheev, V. Kovalenok, N. Kusiankou, V. Kuzmenko, A. Kuzmitski, Y. Kvach, E. Luchik, V. Natykanets, O. Ostrovsky, P. Pakul, P. Pinchuk, V. Prakapchuk, V. Sakhvon, A. Serbun, A. Shevchik, M. Tarantovich, S. Vertal, Dz. Vincheuski, Y. Yankevich, V. Yurko, H. Zakharava

Data sources and fieldwork years for EBBA2

The information is given in the table.